​​​​​قسمت اول - اولین قسمت از سری آموزش های رایگان سایت alonix 

​​​​​قسمت دوم - دومین قسمت از سری آموزش های رایگان سایت alonix 

آموزش ساخت cnc  با سی دی رام سوخته 

​​​​​قسمت سوم - سومین قسمت از سری آموزش های رایگان سایت alonix 

​​​​​قسمت چهارم - چهارمین قسمت ازسری آموزش های رایگان سایت alonix